MTG 2021 | przedłużenie naboru!

MTG 2021 – nabór przedłużony do 14 lutego 2021 do godz. 23:59.

MTG 2021 – extended deadline for the call for application until 02/14/2021 by 11:59 p.m.

Drogie Artystki, Drodzy Artyści,

w związku z sygnałami docierającymi do SMTG z wielu zakątków świata, w których obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiały w ostatnich tygodniach swobodne korzystanie z pracowni, zwłaszcza tych będących w dyspozycji podmiotów publicznych, a tym samym utrudniały wykonanie dokumentacji prac niezbędnej do prawidłowego aplikowania na MTG 2021, a także ze względu na problemy techniczne, które wystąpiły w trakcie elektronicznego procesu aplikacyjnego, Zarząd SMTG w Krakowie podjął decyzję o przedłużeniu naboru zgłoszeń do 14.02.2021 do godz. 23:59.

Po upływie tego terminu formularz aplikacyjny stanie się nieaktywny.

Mamy nadzieję, że dodatkowe dwa tygodnie pozwolą tym z Państwa, którzy napotkali niezależne od Państwa problemy związane z procesem aplikacyjnym, na spokojne wykonanie zgłoszenia.

Jednocześnie przypominamy, że system elektroniczny, jak każde tego typu narzędzie ma swoje ograniczenia, pozostawienie przesłania zgłoszenia na ostatni dopuszczalny dzień aplikowania może skutkować zawieszeniem działania systemu, który uniemożliwi Państwu aplikację.

Natomiast odpowiadając na pytania tych z Państwa, którzy nie zgłaszają instalacji, czy innego typu złożonych struktur, przesyłając zgłoszenie w miejscu oznaczonym jako Szczegółowy opis techniczny należy załączyć plik z powtórzonymi danymi technicznymi pracy i ewentualnymi uwagami dotyczącymi sposobu ich ekspozycji, w innym przypadku nie będą Państwo mogli ukończyć procesu aplikacyjnego.


Dear Artists,

due to signals sent to the SMTG from many parts of the world, where the restrictions related to the pandemic in recent weeks have prevented the free use of studios and workshops – especially those at the disposal of public entities – and thus hindered the preparation of visual documentation necessary for the correct application for MTG 2021, and due to technical problems that occurred during the electronic application process, the Management Board of SMTG in Krakow decided to extend the call for applications until 02/14/2021 by 11:59 p.m..

After this deadline, the application form will become inactive.

We hope that the additional two weeks will allow those of you who have encountered any problems related to the application process to complete your application with ease.

At the same time, we would like to remind you that the electronic system, like any tool of this type, has its limitations, leaving the submission of the application on the last admissible day of application may result in suspension of the system’s operation, which will prevent you from applying.

And last but not least, answering the questions of those of you who do not submit installations or other types of complex structures, while completing an application form, please attach a pdf file that repeats technical data of the work (you may also add any comments related to the way your works should be mounted or expose) in the place marked as Detailed technical description, otherwise you will not able to complete the application process.

0 Shares: